กองบิน 5 ประจวบฯมอบใบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบใหม่ของฝูงบิน 501

เมื่อเวลา 11.00 . วันที่ 16 ก.ย. 2565  ที่บริเวณลานจอดฝูงบิน 501 กองบิน 5 .เมือง .ประจวบคีรีขันธ์ ..พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบใหม่ ให้กับนักบินจากฝูงบิน 501 จำนวน 4 นาย ได้แก่ 1.ร.ท.ปราณนต์ บุตรเจริญไพศาล 2. ร.ท.สุทธิ ไทรนิ่มนวล 3. ร.ท. เสฎฐวุฒิ กนกอุดม 4.ร.ท.พงษ์ศิริ พงษ์ไพร เพื่อเป็นนักบินพร้อมรบกับเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ 2 หรือเครื่องพีชเมกเกอร์ และนักบินที่ปรับย้ายไปทำการบินกับเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 2 จำนวน 1 นาย ได้แก่ ร.ท.วิชชากร เกิดผล พร้อมมอบแพท ผ้าพันคอ และพวงมาลัย ให้กับนักบินทั้ง 5 นาย

โดยมี น.ท.ชิดพล อุไรพงษ์ ผู้บังคับฝูงบิน 501 กล่าวรายงาน มี ..สุวิทย์ สงขาว , น.อ.เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน 5 ..สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน 5 หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการกองบิน 5 เข้าร่วม 

ทั้งนี้ ตามที่ ฝูงบิน 501 กองบิน 5 ได้รับการบรรจุนักบินใหม่ เมื่อเดือน มีนาคม 2564 จำนวน 2 นาย และเดือน สิงหาคม 2564 จำนวน 2 นาย ได้ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อเป็นนักบินพร้อมรบ กับเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 โดยเริ่มการฝึกอบรม ตั้งแต่เดือน เมษายน 2565 ซึ่งจัดการฝึกอบรมเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1.ภาควิชาการ จำนวน 83 ชั่วโมง 2. ภาคอากาศ จำนวน 52 ชั่วโมงบิน

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพร้อมรบ ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 ฝูงบิน 501 กองบิน 5 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการบิน ทำการตรวจสอบ ความรู้ ความสามารถ ภาควิชาการ และภาคอากาศ ผลการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดี สมควรเลื่อนชั้นความสามารถ เป็นนักบินพร้อมรบกับเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 และ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ ที่ 1143/65 ลง 17 สิงหาคม 2565 เรื่อง ย้ายนายทหารสัญญาบัตรรับราชการ ให้ ร.ท.วิชชากร เกิดผล ไปปฏิบัตินักบินประจำหมวดบิน 1 ฝ่ายยุทธการ ฝูงบิน 401 กองบิน 4 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งในตลอดเวลา ที่ ร.ท.วิชชากร เกิดผล รับราชการที่ ฝูงบิน 501 ได้ทำการบินกับเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 ไปแล้ว 12.3 ชั่วโมงบิน ชั่วโมงบินรวม 238.9 ชั่วโมงบิน รวมถึงปฏิบัติภารกิจต่าง ๆตามที่ได้มอบหมายอย่างดีเยี่ยม

..พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน 5 กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทแก่นักบินพร้อมรบใหม่ และนักบินที่ปรับย้ายรับราชการ ว่า “กว่า 50 ปี ที่เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 ประจำการในกองทัพอากาศไทย ได้ปฏิบัติภารกิจอันเป็นคุณประโยชน์มากมายต่อประเทศไทย ทั้งด้านการรบและนอกเหนือการรบ ทั้งในยามปกติและยามวิกฤตินั้น แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของการเตรียม และปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ฝีมือบิน นับเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ อันจะยังผลสำเร็จของภารกิจ และเป็นสิ่งสุดท้ายที่จะนำมาซึ่งชัยชนะของการใช้กำลังทางอากาศ

ดังนั้นแล้ว การสืบทอดความรู้และประสบการณ์จากครูการบิน และนักบินอาวุโสในฝูงบินไปยังนักบินพร้อมรบใหม่นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของนักบินพร้อมรบอย่างแท้จริง จึงขอให้ท่านหมั่นรักษาร่างกายให้แข็งแรง ตั้งใจฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นไป และขอให้ดำรงจิตใจให้เข้มแข็ง เปี่ยมด้วยอุดมการณ์ของนักรบทางอากาศอยู่เสมอ” ////