อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมสัมมนา “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง อบจ. จะไร้รอยต่อได้อย่างไร”

อบจ.สุพรรณบุรี ร่วมสัมมนา “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง อบจ. จะไร้รอยต่อได้อย่างไร” ร่วมหาแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณสุขของไทย

นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนายเธียรินทร์ ปัทมนิรันทร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.สุพรรณบุรี เข้าร่วมการสัมมนา “การถ่ายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิจากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง อบจ. จะไร้รอยต่อได้อย่างไร” โดยมีนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ

    การสัมมนามีการอภิปรายในหัวข้อ “การถายโอน รพ.สต. และภารกิจปฐมภูมิ จากกระทรวงสาธารณสุข ไปยัง อบจ. : การเตรียมความพร้อมการจัดบริหารร่วมกัน และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง”

ในประเด็น การจัดระบบบริการปฐมภูมิในจังหวัด และแนวทางในการบริหารอัตรากำลังภายในจังหวัด, การจัดสรรงบประมาณ, การจัดระบบยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่เกี่ยวข้องในจังหวัด, ระบบข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงาน, แนวทางการพัฒนากำลังคนและการนิเทศงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาเวชกรรม พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติวิชาชีพอื่น ๆ รวมทั้งกลไกการอภิบาลระบบ และการกำกับติดตาม ประเมินผล ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร