จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 28 กันยายน 2565

วันที่ 28 กันยายน 2565 ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำคณะข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธง .. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน 2460 เรียกว่าธงไตรรงค์และเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายน 2 ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

สำหรับธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ที่รวมใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนึ่งเดียว และยังเป็นสิ่งเตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ได้รักษาไว้ซึ่งแผ่นดินนี้เพื่อให้ลูกหลานไทย และที่สำคัญกว่านั้น ธงชาติไทยถือเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนรักและเทิดทูนในฐานะสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ นอกจากนั้นยังเป็นเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ เพื่อจะได้ดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไป

*****************************************************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว