พ่อเมืองประจวบฯเปิดงานประเพณีลอยกระทงริมอ่าวประจวบ ชุมชนประจวบศิริชนะเลิศประกวดกระทงชุมชน

เมื่อเวลา19.00 . วันที่ 8 พ.ย. 2565 ที่บริเวณหน้าสะพานสราญวิถี ริมอ่าวประจวบฯ ในเขตเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองประจวบฯ โดยมี นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ กล่าวรายงาน และมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัด พ...ชุมพล บางจันทร์ทึก รอง ผกก.สภ.เมืองประจวบฯ นางกุหลาบ แฝงแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองฯ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ชาวบ้านในเขตชุมชนเทศบาล และนักท่องเที่ยว เข้าร่วม โดยก่อนพิธีเปิดงาน ได้จัดให้มีขบวนแห่กระทง ที่ส่งเข้าประกวดของแต่ละหน่วยงานและชุมชน ไปตามถนนในเขตเทศบาลฯ และนำรถขบวนแห่กระทงทั้งหมดมาจอดไว้บริเวณที่จัดงานด้านหน้าสะพานสราญวิถี เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทงพิจารณาให้คะแนน

นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวยินดีและขอชื่นชม เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีที่ดีงามของชาติ โดยดำเนินการควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในท้องถิ่น ขอขอบคุณคณะกรรมการการจัดงาน ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ขึ้น และขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในเขตเทศบาลที่ได้ร่วมมือกัน และให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ด้าน นายกมล แก้วเทศ นายกเทศมนตรีเมืองฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่กระทำสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแสดงถึงความเป็นไทย ดังนั้น เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จึงเห็นความสำคัญ และจัดงานประเพณีดังกล่าวขึ้น  เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ของประเพณีลอยกระทง เห็นความสำคัญและร่วมกันดูแสรักษาแม่น้ำ ลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ อีกทั้งเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้อาวุโสในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อความสามัคคีในครอบครัวและชุมชน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อีกด้วย โดยกิจกรรมที่เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ จัดให้มีขึ้นในงานประเพณีลอยกระทงปีนี้ มีดังนี้ ขบวนแห่กระทง  ประกอบด้วย สถานศึกษาต่างๆ หน่วยงานราชการ ห้างร้าน กลุ่มแม่บ้าน และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฯ การประกวดกระทงประเภทกระทงใหญ่หน่วยงานทั่วไป การประกวดกระทงประเภทกระทงใหญ่ชุมชนเทศบาลเมืองฯ  การแสดงของชุมชนเทศบาลเมืองฯ การแสดงของนักเรียน และการแสดงดนตรี

สำหรับผลการประกวดกระทง ประเภทกระทงหน่วยงานทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมิการาม รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว รับโล่และเงินรางวัล  6,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย รับโล่และเงินรางวัล 5,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3 ชมรมชาวใต้ประจวบฯ รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท 

ส่วนผลการประกวดกระทง ประเภทกระทงชุมชนในเขตเทศบาลเมืองฯ ชนะเลิศได้แก่ ชุมชนประจวบศิริ รับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท รองอันดับ 1 ชุมชนโบสถ์คริสต์ รับโล่และเงินรางวัล 5,000 บาท รองอันดับ 2 ชุมชนบ้านค่าย รับโล่และเงินรางวัล 4,000 บาท รองอันดับ 3 ชุมชนนารอง รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท  รางวัลชมเชย มี 6 รางวัล ได้แก่ ชุมชนโบสถ์เกาะหลัก , ชุมชนตลาดสด , ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ , ชุมชนม่องล่าย , ชุมชนดอนทราย และ ชุมชนมะขามไฟลน รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลชุมชนละ 1,000 บาท

  

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้เข้าร่วมในงาน ได้ร่วมลอยกระทงที่บริเวณชายทะเลหน้าสะพานสราญวิถี ก่อนร่วมลอยกระทงเทียน ที่บริเวณองค์พระอุปคุต ที่บริเวณด้านหน้าสะพานสราญวิถี โดยมีประชาชนที่ต่างเดินทางมาลอยกระทง ที่บริเวณดังกล่าวจำนวนมาก/////////