พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ.สุพรรณบุรีในด้านสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิระหว่าง อบจ.สุพรรณบุรี และ สสจ.สุพรรณบุรี

วันนี้ (14 พ.ย.65) เวลา 10.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายรัฐพล เวชสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาศักยภาพของ อบจ.สุพรรณบุรี ในด้านสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิระหว่าง อบจ.สุพรรณบุรี และ สสจ.สุพรรณบุรี

โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นายสมไช เสียงใหญ่ ท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมลงนามในฐานะพยาน

 ทั้งนี้ ตามที่ อบจ.สุพรรณบุรี ได้รับโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จาก สสจ.สุพรรณบุรี และเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริการด้านสาธารณสุข อบจ.สุพรรณบุรี และ สสจ.สุพรรณบุรี จึงมีความตกลงร่วมกันในการที่จะพัฒนาศักยภาพ อบจ.สุพรรณบุรีในด้านการสาธารณสุขมูลฐานและการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ

โดยมีสาระสำคัญ คือ สสจ.สุพรรณบุรี จะเป็นผู้ควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และการเยี่ยมเสริมพลังสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัด อบจ.สุพรรณบุรี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย อบจ.สุพรรณบุรี จะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมเสริมพลังดังกล่าว