สมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทย มอบของสนับสนุนกิจกรรมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยในงานวันกาชาดประจำปี พ.ศ 2565

วันที่ 28 พฤศจิกายน ..2565 เวลา 10.00 . สมาคมคนต้นคิดเพื่อสังคมไทย โดยรศ.ดร.นิยารินทร์ สกุลภัทร์เตชิน นายกสมาคมฯ, ...หญิง ปรียาภา สมจิตราวงศ์เลขานุการสมาคมฯ และพ..นเรศฐากูล โกรา รองผู้อำนวยการสำนักจเรททหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และผู้ก่อตั้งสมาคมฯเข้าพบ คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อมอบกาแฟ N coffee จำนวน 200 กล่อง และข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษจำนวน 200 กิโลกรัม มูลค่า 150,000 บาท ในการสนับสนุนกิจกรรมในงานวันกาชาดประจำปีพ. 2565 สวนลุมพินี ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 8-18 ธันวาคม 2565