นนทบุรี เปิดโครงการให้ความรู้สู่ชุมชน เรื่อง”การเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน”แก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสมชาย ขานสระน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรีและนางพิมพ์นิภา จิตรพันธ์ประธานผู้พิพากษาสมทบพร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบงานป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดร่วมเปิดโครงการให้ความรู้สู่ชุมชนโดยมี นางวรนันท์ ประเสริฐเมธ ผู้พิพากษาสมทบเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนแก่หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ห้องประชุมชั้น๕ อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )อย่างเคร่งครัด