สน.ศิลป์ 4 สถาบัน สืบสานงานศิลป์ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 43

ค่ำวันนี้ เวลา  18.00 . (21 ธันวาคม 2565)  อาจารย์ ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสการแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ....สัมพันธ์ ครั้งที่ 43  โดยมี อาจารย์ ดร.พรรณระพี  บุญเปลี่ยน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กล่าวรายงาน   ลานหน้าอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


ดร
.วิรัตน์ กล่าวถึงความเป็นมาของกีฬา .... ว่ากีฬา .... สัมพันธ์ มีจุดเริ่มต้นมาจากการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์ของแต่ละสถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยครูเพชรบุรี วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยครูนครปฐม และวิทยาลัยครูกาญจนบุรีซึ่งจัดขึ้นเป็น ประจำทุกปี ดังนั้น คณะอาจารย์และผู้บริหารต่างมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างสถาบันของนักศึกษาทั้ง 4 สถาบัน กีฬา.... สัมพันธ์ ได้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี .. 2520 วิทยาลัยครูเพชรบุรี โดยใช้ชื่อย่อของแต่ละสถาบันว่า... สัมพันธ์ซึ่งขณะนั้น วิทยาลัยครูกาญจนบุรี เพิ่งเปิดทำการเรียนการสอน ทำให้ไม่สามารถส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันได้ เพราะจำนวนนักศึกษายังมีน้อย กระทั่งในปี ..2523 วิทยาลัยครูกาญจนบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขันจึงใช้ชื่อว่า กีฬา .... สัมพันธ์ ถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 43 ซึ่งทุกครั้งที่มีการจัดการแข่งขัน แต่ละสถาบันจะนำทัพนักกีฬา กองเชียร์ โรงครัว และคณาจารย์ทั้งหมด เดินทางมาพัก สถาบันที่เป็นเจ้าภาพหลัก จนเสร็จสิ้นการแข่งขัน

ในปี .. 2547 ได้เปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันแบบเหย้าเยือน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่ง จะรับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาแต่ละชนิดในรอบคัดเลือก และจะมีพิธีเปิดและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพหลัก ในยุคแรก ของการจัดการแข่งขันนั้น จัดให้มีการแข่งขันด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทการแข่งขันเป็นด้านกีฬา และทักษะทางวิชาการ แทนศิลปวัฒนธรรม ซึ่งไม่ปรากฏปีที่ชัดเจน โดยกำหนดการแข่งขันทักษะและประเภทต่าง ตามความพร้อมของมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพ เพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตกอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษณ์ต่อสาธารณชนและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการทางวิชาการ

ในปีการศึกษา 2565 นี้ การแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬา ในงานกีฬา .... สัมพันธ์ครั้งที่ 43 “ดอกเฟื่องฟ้าเกมส์กำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม2565 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็น เจ้าภาพ สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้จัดให้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 14 ทักษะ 48 กิจกรรม และการแข่งขันกีฬากรีฑาจำนวน 15 ประเภท เพื่อเป็นการรักษา สืบสานและสืบทอดความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ที่จะยังคงมีต่อไปอย่างเหนียวแน่นและตลอดไปอธิการบดีกล่าวในที่สุด

สำหรับ อาจารย์ ดร.พรรณระพี  บุญเปลี่ยน ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ดังนี้ 1. เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภูมิภาคตะวันตก  และ 2. เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามและนำไปสู่การสร้างเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง  สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา การแสดงศิลปวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ 1) การแสดงชุดพัสตราอารยธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2) การแสดงชุดราชภัฏแห่งราชบุรินทร์ เทิดไท้สยามินทร์องค์ราชัน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 3) การแสดงวงดนตรีสตริงและการแสดงชุดจิตรลักษณ์วัฒนธรรมวัดละมุด จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ 4) การแสดงชุดนาฏยภูษาสร้างสรรค์มาลาตาจักจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และปิดท้ายการแสดงศิลปวัฒนธรรม ชุดจินตลีลา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม