นครปฐม นายกรัฐมนตรีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก ครั้งที่ 19

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม .. 2565 เวลา17.30. ที่ บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ฯองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่19 ประจำปี2566  เมื่อเดินทางมาถึงได้เข้ากราบนมัสการบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ วางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 6  พระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และพระสรีรางคาร   สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  และเข้าถวายสักการะพระเทพมหาเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14 รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์

จากนั้นนายกรัฐมนตรี ไปยังเวทีกลาง ชมการแสดง ชุด ระบำภูษาปูรณฆฏาศรีทวารวดีโดย ศูนย์วัฒนธรรมตำบลลำเหย การแสดงโขน เรื่องรามเกียรต์  ชุดพระรามตามกวางโดยวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม   และนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานพร้อมลั่นฆ้องชัย 3 ครั้ง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงาน  ร่วมด้วย ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชนจำนวนมากร่วมพิธี

ด้วยจังหวัดนครปฐมได้เริ่มมีการจัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2543 โดยเกิดขึ้นจากความคิดของนายมานิต ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในสมัยนั้น และนายสวัสดิ์สุวรรณนที ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม การจัดงานครั้งแรกใช้ชื่องานว่างานสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารำลึก พระราชวังสนามจันทร์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2543มีกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ในปีพุทธศักราช 2544 มิได้มีการจัดงานเนื่องจากจังหวัดนครปฐมได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่16 “พระปฐมเจดีย์เสียดฟ้า ทวารวดีรุ่งเรือง เมืองมหาธีรราชเจ้าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2545 การจัดงานครั้งนั้นได้รับความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐและเอกชนอย่างดียิ่ง

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2546 สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวนครปฐมอย่างอเนกอนันต์ ควรที่ชาวนครปฐมจะได้มีโอกาส     แสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน จึงได้มอบหมายให้ นายสุนทร แก้วพิจิตร รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ในขณะนั้น เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน โดยใช้ชื่องานว่างานมหาธีรราชเจ้ารำลึกมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2546

โดยมีจุดประสงค์   เพื่อเทิดพระเกียรติยศและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  เพื่อให้ประชาชนที่มาเที่ยวงานได้สักการะองค์พระปฐมเจดีย์  เพื่อเป็นเวทีและโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  ซึ่งจะก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ และการยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และรักษาสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ  มีจัดกิจกรรมการสืบสานคุณค่าวัฒนธรรมเพื่อให้เป็นพื้นฐานการดำเนินวิถีชีวิตที่มีความสุขในปัจจุบันและอนาคต  ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  และได้จัดเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครปฐมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดงานครั้งที่19 ปีพุทธศักราช 2566 จังหวัดนครปฐมร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม โดยการสนับสนุนจากวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร และเทศบาลนครนครปฐม ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม  ซึ่งในปีนี้กำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ดังนี้     

1. พิธีบวงสรวงถวายราชสักการะและพิธีสงฆ์สดับปกรณ์ถวายพระราชกุศล

2. พิธีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

3. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์  ชุดพระรามตามกวางจากวิทยาลัยนาฏศิลปศาลายา

4. การแสดงแบบชุดผ้าไทย  ผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม ลายปูรณฆฏาศรีทวารวดีโดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม

5. การแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนและวัฒนธรรมพื้นบ้าน             

6. การแข่งขันตะกร้อลอดบ่วง

7. การประกวดร้องเพลง

8. การแสดงดนตรีร่วมสมัย     

9. นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

10. เรือนรำลึก

11. การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื้นเมือง โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 . ถึง 22.00 . บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม