มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อาคีรา  ราชเวียง  รองอธิการบดี นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี รองอธิการบดี ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ .กฤตพร วงศ์ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์ และนางสาวณัณทนัณณ์ ชูราศรี ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา .พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ อธิการบดีได้กล่าวขอบคุณ Mr.Soren Ole Bich Rasmussen ผู้ก่อตั้ง Lions Clubs International Youth Camp and Exchange Denmark  ขอบคุณ Mr.Jens Henriksen และ Lions Clubs International Denmark ที่มอบโควตาโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange ให้กับนักศึกษา เป็นประจำทุกปี และในปี 2566 จำนวน4 ทุน ซึ่งโครงการ Lions Clubs International Youth Camp and Exchange เป็นโครงการที่นักศึกษาจะได้พัฒนาความรู้ และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ สร้างเสริมความรู้ความสามารถในการนำเสนอความเป็นไทย ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทยต่อนานาชาติ  รวมทั้งยังเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย และประเทศไทย ในการนำเสนอผลงานแสดงความเป็นไทย และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

#RMUTR

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์