สำนักศิลป์ฯ มรน.พลิกโฉมการบริหารจัดการ จัดตลาดนัดวัฒนธรรมร่วมสมัย

วันที่ 14 มีนาคม 2566 ดร.วิรัตน์  ปิ่นแก้ว  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม  โดมโรงยิมโรงอาหารชั่วคราว  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช กล่าวรายงาน

อธิการบดีฯ กล่าวแสดงความชื่นชมกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่จัดโครงการตลาดนัดวัฒนธรรมในวันนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการเสียสละเวลา การให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการพัฒนา สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อสู่วิสัยทัศน์ ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์วิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิภาคตะวันตก โดยเฉพาะการเปิดเวทีและพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยพลังความสามารถ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่หมกมุ่นกับสิ่งเสพติดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  และวาดหวังให้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมพลิกโฉมการบริหารจัดการ และรูปแบบการจัดกิจกรรมให้มีความร่วมสมัย สืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม สั่งสมองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมธรรมทวารวดีและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในท้องถิ่นส่งเสริมบัณฑิตนักปฏิบัติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นด้วยทุนทางศิลปวัฒนธรรม   สร้างสรรค์องค์กรแห่งความสุขและองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เน้นให้กรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สามารถดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักฯ และบูรณาการกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ได้อย่างเหมาะสมและรอบด้าน

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม มีดังนี้

1)  เพื่อสร้างความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกับชุมชนในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

2) เพื่อเผยแพร่แนวคิด ส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่สังคมไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาชุมชน หลักการมีส่วนร่วม และหลักการบูรณาการในการทำงาน  

3) เพื่อสร้างกระบวนการและส่งเสริมการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ให้มีสมรรถนะและทักษะต่าง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง

4) เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษามีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวผ่านโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม โดยคาดหวังว่าจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ใช้วัสดุธรรมชาติเป็นภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

สำหรับกิจกรรมภายในโครงการตลาดนัดวัฒนธรรม ประกอบด้วย 1) ฐานการสาธิตจำนวน 5 ฐาน ได้แก่  1) สาธิตการทำกำไลข้อมือลูกปัดนำโชค 2) สาธิตการร้อยมาลัย 3) สาธิตการจักสาน  4) สาธิตการทำพวงมโหตร และ 5) สาธิตการทำวาฟเฟิล รักษ์โลก   2) การแสดง ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม  จากนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์และการแสดง การแสดงโฟล้คซอง  การแสดงเพลงพื้นบ้าน  การแสดงดาวมหาวิทยาลัย การแสดง Cover Dance จำนวน 2 ชุด  จากนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  และ 3) การจำหน่ายสินค้า โดยมีร้านค้าของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 8 ร้านค้า และร้านค้าจากสาขาต่าง สังกัดคณะวิทยาการจัดการจำนวน  8 ร้านค้า ได้แก่ 1) การตลาด  2) สาขาการจัดการทั่วไป  3)  สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  4) สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์  5) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 6) สาขาการบัญชี 7) สาขาธุรกิจดิจิทัล 8 ) สาขาการเงินและการลงทุน และ 9) ร้านจากสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม