กมธ.สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน กรณีศึกษา “สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี”

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา และประธาน คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา พร้อมคณะ  ลงพื้นที่ศึกษาดูงานติดตามการขับเคลื่อนของสภาองค์กรชุมชนตำบลกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม กรณีศึกษา “สิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการน้ำในเขตพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี”ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๗ – วันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ โนายธีรยุทธ จันทร์ดิษฐวงษ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีให้การต้อนรับ

โดยมีการชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการชุมชนเข้มแข็ง “สื่อสารชาญฉลาด จัดการน้ำ นำคุณภาพวิถีชีวิต” และดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ(องค์การมหาชน) (สสน.) เล่าประสบการณ์การดำเนินงาน ความสำเร็จของการจัดการน้ำชุมชน กรอบแนวคิดและขั้นตอนสู่ ความสำเร็จ /ความสำเร็จในการสื่อสารและการบริหารจัดการน้ำของชุมชน โดย

(๑) นายอักษร น้อยสว่าง ผู้นำชุมชนตำบลบึงชำอ้อ ตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

(๒) นายเกียรติศักดิ์ ชูเกียรติศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

นำเสนอผังน้ำเบื้องต้น สรุปประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข โดย

(๑) สภาองค์กรชุมชนตำบลตะค่า

(๒) สภาองค์กรชุมชนตำบลจรเข้ใหญ่

(๓) สภาองค์กรชุมชนตำบลองครักษ์

(๔) สภาองค์กรชุมชนตำบลสาลี

(๕) สภาองค์กรชุมชนตำบลกฤษณา

-การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เรียนรู้การเขียนผังน้ำเบื้องต้น” และ”การจัดทำแผนงานจัดการน้ำชุมชน”ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหา/ข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและการใช้น้ำสิทธิชุมชน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนรับฟังข้อมูลจากภาคประชาชน อาทิ กลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทาน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ณ ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี

ร่วมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้นำสภาองค์กรชุมชนตำบลจรเข้ใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับบทบาทขององค์กรภาครัฐ องค์กรส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคประชาชนกับการบริหารจัดการน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ใหญ่ ลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหา/ข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและการใช้น้ำสิทธิชุมชน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนรับฟังข้อมูลจากภาคประชาชน อาทิ กลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทาน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ณ ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นจะลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหา/ข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและการใช้น้ำสิทธิชุมชน และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนรับฟังข้อมูลจากภาคประชาชน อาทิ กลุ่มผู้ใช้น้ำ อาสาสมัครชลประทาน อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมูบ้าน ณ ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรี