สำนักงาน กสทช. จัดการอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์

วันที่ 26 เมษายน 2566 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง จัดการฝึกอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566 ห้องโลตัส 3 โรงแรมวินแดม หัวหิน ปราณบุรี รีสอร์ตแอนด์วิลล่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายณัฐนนท์ ลี้ศัตรูพ่าย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการทั่วถึง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ  การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ให้มีความรู้และทักษะในการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ในการผลิตรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงบนพื้นฐานความรู้ด้านความปลอดภัย และจริยธรรมในวิชาชีพต่อไป