สพร.2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสาลี (อปต.)ฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วันนี้(๑ พ.ค.66) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี บูรณาการร่วมกับ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสาลี (อปต.) โดยการนำของพระครูโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าอาวาสวัดสาลี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

       นายวิชัย ภูมิวัฒนาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต ๒ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะให้แก่แรงงานนอกระบบที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลักสูตรการประกอบขนมอบ ๓๐ ชั่วโมง  ฝึกระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ๒๐ คน ณ อาคารอเนกประสงค์วัดสาลี ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

  โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่สามารถต่อยอดประกอบอาชีพ เน้นคุณภาพการฝึก พร้อมติดตามการมีงานทำหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น เพื่อช่วยเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง

       การฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อฝึกอาชีพ ยกระดับทักษะให้มีมาตรฐาน หลังฝึกจบจะมอบเครื่องมือทำกิน นำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ทันที ทำให้มีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น