ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี สำรวจสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (sky walk)

ที่บริเวณพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ พุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมชมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอารยธรรมทวารวดี งานก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยว และบริการเส้นทางพุทธธรรม หรือสะพานทางเดินธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky Walk)

ซึ่งขณะนี้ เฟสที่ 1 ก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังดำเนินการก่อสร้างในเฟสที่ 2 การก่อสร้าง Skywalk แห่งนี้ ดำเนินการก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี 2563 จะเสร็จสิ้นประมาณต้นปี 2568 หากสร้างเสร็จ จะมีความยาวประมาณ 500 เมตร สูง 32 เมตร และมีลิฟต์แก้วให้ขึ้นไปชมทิวทัศน์ ขึ้นแท่นเป็นสกายวอล์กที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยเป็นสกายวอล์กแบบไม่มีเสาค้ำ การก่อสร้างมีการตรวจสอบและคำนวณทางวิศวกรรมให้มีความปลอดภัยและความมั่นคงแข็งแรง พื้นที่ทำจากกระจกนิรภัยนั้น แต่ละแผ่นสามารถรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น 500 กิโลกรัม

ทั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 (อพท.7) ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบรายละเอียดและจัดทำแผนการพัฒนาโครงการทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดี บริเวณพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง

พร้อมกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองโบราณอู่ทองให้เป็นเมืองสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เกิดกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างความน่าสนใจและให้คุณค่าในการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป