นครปฐม อบรมโครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐมนายกองเอก พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ THINK & DO TOGETHER บูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์อย่างยั่งยืน รุ่นที่ ๒ และนางวรรณทณี ศรีพุ่มไข่ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ กล่าวรายงาน

โครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจบริบทของสหกรณ์ตนเอง สามารถกำหนดแผน/กิจกรรมพัฒนาสหกรณ์ สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน มีความเข้มแข็งด้านการเงินการบัญชี สามารถนำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต และจุดอ่อนจากการควบคุมภายในไปใช้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อบูรณาการและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณ์ ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งมีเป้าหมาย ผู้เข้าอบรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๖๐ คน

ประกอบด้วย ฝ่าย โดยมีเป้าหมายจากสหกรณ์ (สหกรณ์ละ คน ประกอบด้วยกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์) เป้าหมายจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด (ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ และหรือผู้แทน) เป้าหมายจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ (ประกอบด้วยหัวหน้าสำนักงาน

ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ และผู้สอบบัญชีสหกรณ์)