คุมประพฤติประจวบฯติวเข้มอาสาสมัคร อ.ส.ค.สร้างความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ก.ย.2566 ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานคุมประพฤติ จ.ประจวบฯ โดยมี น.ส.วิลาสินี ชื่นโม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ สนง.คุมประพฤติจังหวัดฯ กล่าวรายงาน และมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฯ นายบุญมา มหาพงษ์ ประธาน อ.ส.ค.อำเภอเมือง นายสมเกียรติ บุญเรือง ประธาน อ.ส.ค.อำเภอกุยบุรี คณะอาสาสมัครคุมประพฤติในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.กุยบุรี อ.เมืองฯ อ.ทับสะแก อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย และ เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ เข้าร่วม

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และการให้คำปรึกษารายบุคคล ให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติแต่ละพื้นที่ อีกทั้ง เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติเข้าใจบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564  นอกจากนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครคุมประพฤติได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน และร่วมกำหนดทิศทาง นโยบายในการดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน โดยมี นายวสันต์ เภรีวิค ผอ.สนง.คุมประพฤติฯ เป็นวิทยากรกล่าวบรรยายพิเศษ หัวข้อ “กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด” และเรื่อง “การดูแลผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและตาม พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ปี 2565” และยังได้วิทยากรจากกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.ประจวบฯ นายชาญธาดา ชูแก้ว นักจิตวิทยาคลินิก และ น.ส.นนทภรณ์ รักศีลธรรม นักจิตวิทยาปฏิบัติการ มาร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช และผู้ใช้สารเสพติด

นายวสันต์ เภรีวิค กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครคุมประพฤติ ( อ.ส.ค.) ซึ่ง อ.ส.ค. ทุกท่านคือผู้ที่จะมาร่วมปฏิบัติงานในการบังคับใช้กฎหมาย และการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดผู้ถูกคุมความประพฤติในชุมชนของท่าน และด้วยในช่วงเปลี่ยนผ่านของกฎหมาย โดยเฉพาะประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564  และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 ที่กรมคุมประพฤติ จะต้องดูแลผู้ติดยาเสพติด ผู้กระทำผิดที่มีลักษณะการกระทำผิดที่รุนแรง อุกฉกรรจ์เพิ่มมากขึ้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากอาสาสมัครคุมประพฤติ ในการช่วยสนับสนุนในการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริง การติดตาม ควบคุม สอดส่อง และการเฝ้าระวัง ตลอดจนการจัดกิจกรรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเหล่านี้ไม่ให้กระทำผิดซ้ำ หวนกลับไปใช้ยาเสพติด และสามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้

การจัดโครงการในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสที่นอกจากความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ ด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ระหว่างภาคีเครือข่ายอาสาสมัครคุมประพฤติกับหน่วยงานของรัฐแล้วนั้น ยังเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ บทบาท และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชน และสังคมอีกประการหนึ่งด้วย

ด้าน น.ส.วิลาสินี ชื่นโม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กล่าวว่า ตามที่มีกฎหมายฉบับใหม่ จำนวน 2 ฉบับ ได้ประกาศใช้ ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซํ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ถือเป็นภารกิจสำคัญอีกประการหนึ่งของกรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิด ทั้งในระบบคุมประพฤติ และผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน กับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งอาสาสมัครคุมประพฤติ เป็นกำลังสำคัญของกรมคุมประพฤติ ในการที่จะแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน จึงได้มีการจัดโครงการนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 ให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ /////////////