เกษตรสุพรรณบุรี ถ่ายทอดความรู้แก่สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร

นายวันชัย  นิลวงศ์  เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายพิสิษฎ์ แทนมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สำนักงานเกษตรอำเภอบางปลาม้า

ร่วมกับนายวิราช ออนา Smart Farmer กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรบ้านโพธิ์ศรี ถ่ายทอดความรู้ เรื่องการปลูก และการดูแลพืชสมุนไพร ต้นพันธุ์มะกรูด

พร้อมทั้งแนะนำการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อป้องกันกำจัดเชื้อราโรคพืช ในกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มยุวเกษตกร ให้กับสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์  หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี