รองผู้ว่าประจวบเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ รู้จักโรคหลอดเลือดสมอง โครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 วันที่ 29 ต.ค.

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 24 ต.ค.2566 ที่ลานอเนกประสงค์ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ในโครงการแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ  โดยมี นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน มี นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล , นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัด นพ.จุมพล ฟูเจริญ  รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบฯ นายสินาทร โอ่เอี่ยม ปลัดจังหวัด น.อ.ณัฐวุฒิ จันทรจิต เสนาธิการกองบิน 5 นางบุญเยี่ยม วินิจ นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ นางวรรณา ศรีจุฬางกูล รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กลุ่มพลังมวลชน คณะ อสม. เยาวชน ตลอดจนประชาชน เข้าร่วม

จากนั้น ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกล่าวถวายราชสดุดี ความว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ต่างมีความปลาบปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มารวมพลังแสดงความจงรักภักดี ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นดั่งแสงนำใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องของการรักษาสุขภาพและออกกำลังกายมาโดยตลอด การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายโรงพยาบาลจากจังหวัดต่างๆ และประชาชนทั่วประเทศ

ในปีนี้ถือเป็นโอกาสพิศษ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ เขตสุขภาพ จนเกิดเป็นขวัญกำลังใจ นำความปลาบปลื้มใจมาสู่คณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณลันเกล้าที่มีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ดังนั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ในการดูแลป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกกำลังกายรักษาสุขภาพมากที่สุด ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธีได้ลงนามในสมุดเทิดพระเกียรติฯ พร้อมชมการแสดง TO BE NUMBER ONE จากโรงเรียนธนาคารออมสิน อ.บางสะพาน  และมีเวทีเสวนาการจัดการโรคหลอดเลือดสมอง โดย นพ.ณัฏฐ์ พงษ์สุทธิมนัส นายแพทย์ชำนาญการ  สาขาประสาทวิทยา มี น.ส.ปฤศณา พฤศชนะ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ รพ.ประจวบฯ เป็นพิธีกร ก่อนผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมด เดินเยี่ยมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ด้านสุขภาพ วัดความดันโลหิต                                      ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และตอบคำถามการประเมินความรู้โรคหลอดเลือดสมอง เรียนรู้สุขภาพจิต แนะนำการเลิกสูบบุหรี่ ตรวจวิเคราะห์มวลร่างกาย วัดความยืดหยุ่นของหลอดเลือด แสดงความจำนง บริจาคอวัยวะและดวงตา กายภาพบำบัด และ การออกกำลังกาย อาหารเพื่อสุขภาพ

นพ.วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวว่า จากการศึกษาโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทยพบว่า มีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดและหัวใจทั่วโลกประมาณ 16.7 ล้านคนต่อปี ในจำนวนนี้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองประมาณ 5.5 ล้านคน โดยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ป่วยโรคนี้เกิดในประเทศกำลังพัฒนา ในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 คน ต่อประชากร 1 แสนคน หรือร้อยละ 2 ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ในเพศหญิง และอันดับ 3 ในเพศชาย รองจากอุบัติเหตุและโรคมะเร็ง

นอกจากนั้นโรคนี้ยังมีอัตราความพิการสูง การศึกษาในประเทศไทยพบว่าในผู้ป่วย 100 คน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเสียชีวิตร้อยละ 5 และพิการร้อยละ 70  ซึ่งนอกจากความพิการร้อยละ 70 แล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลังอีกด้วย สำหรับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบอัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 30.63 ต่อประชากรแสนคนในปี 2557 เพิ่มเป็น 41.15 ต่อประชากรแสนคนในปี 2565 โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่ป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันและรักษาอย่างถูกวิธีและสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้ จากรายงานข้างต้นจะเห็นว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นอีกโรคหนึ่ง ที่ทำลายคุณภาพชีวิตของประชาชน

จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ขับเคลื่อนโครงการ ผ่านเขตสุขภาพ 13 แห่งทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 29 ต.ค.2566 เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำคัญของการออกกำลังกายในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลในจังหวัดทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วย สำนักงานจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เทศบาลเมืองประจวบฯ ตำรวจภูธร สภ.เมืองฯ รพ.ประจวบฯ  และอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม.)  /////////