รองผู้ว่าฯประจวบฯ เปิดเวที สอจร.สัญจรภาคกลางเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมขับเคลื่อน-แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางถนน ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ต.ค.2566 ที่ผ่านมา นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดเวที สอจร. สัญจรภาคกลาง จ.ประจวบฯ โดยมี นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หัวหน้าภาค แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร (สอจร.)ภาคกลาง กล่าวรายงาน มี นพ.วิทยา ชาติบัญชาชัย ผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลก / ประธาน สอจร. กล่าวถึงสถานการณ์อุบัติเหตุจราจรและความท้าทายในการขับเคลื่อนเมืองแห่งความปลอดภัยทางถนน ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมี นพ.ศิริวัฒน์ ทิพธราดล , นพ.วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ที่ปรึกษา สอจร. นายวิทยา จันทน์เสนะ ผอ.กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ดร.ดนัย เรืองสอน รองประธาน สอจร. /วิศวกรใหญ่ ด้านอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง นางก่องกาญจน์ ทักษ์หิรัญฤทธิ์ ผอ.สำนัก 10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) น.อ.พยุงศักดิ์ สยมพร รอง ผบ.กองบิน 5 หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร สอ.จร. พี่เลี้ยง สอจร.ทุกภูมิภาค เข้าร่วม ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าฯกล่าวต้อนรับพร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประจวบคีรีขันธ์เมืองแห่งการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนเชิงระบบ” พร้อมร่วมในเวทีเสวนา หัวข้อ “การขับเคลื่อนกลไกศูนย์ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.)ของจังหวัดประจวบฯในทุกระดับสู่เมืองปลอดภัยทางถนน” โดยมี นายเดชา เรืองอ่อน หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัด นางสาวทวีพร เพิ่มทวี ขนส่งจังหวัด นางนิธิมา เงินสุวรรณ รองนายก อบต.ห้วยทราย ร่วมในเวทีเสวนา จากนั้น ทีมพี่เลี้ยง สอจร. ในพื้นที่ จ.ประจวบฯ ประกอบด้วย นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงประจวบฯ นางศรีไพร ทัพพะรังสี อดีตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ประจวบฯ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ผู้ใหญ่บ้านห้วยเกรียบ อ.บางสะพาน ร่วมบอกเล่าบทบาทของ พี่เลี้ยง สอจร. ในการหนุนเสริม – ตัวเร่งในการทำงานของจุดจัดการระดับพื้นที่

ด้าน นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีนโยบายและกำหนดมาตรการต่างๆ หลายมาตรการ ทั้งนี้ยังพบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุยังมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นถนนสายหลัก คือ ถนนเพชรเกษม ซึ่งมีระยะทางตลอดจังหวัดกว่า 200 กิโลเมตร และถนนสายรอง ซึ่งนำความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นแนวทางที่ดีที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุในพื้นที่ อีกทั้ง จ.ประจวบฯต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆหลายด้าน การป้องกันและลดอุบัติเหตุในพื้นที่จึงมีความสำคัญอย่างมาก จำต้องอาศัยความสามัคคีของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ เพื่อค้นหาความรู้ใหม่ๆ ถึงเวลาแล้วที่ทุกหน่วยงานภายในจังหวัด จะก้าวเข้ามาร่วมมือร่วมใจกัน ทำให้เกิดพลังสูงสุดของการทำงาน ในฐานะหุ้นส่วนความสำเร็จของกันและกัน โดยร่วมกันทำงานแบบเครือข่าย มีการเรียนรู้บทเรียนความสำเร็จของกันและกัน โดยอาศัยจุดแข็งที่แตกต่างกันของแต่ละหน่วยงาน มาเชื่อมประสานและเสริมหนุนกันและกัน เพื่อป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดประจวบฯร่วมกัน

นายชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ หัวหน้าภาค สอจร.ภาคกลาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรม การสัญจรเพื่อเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ภาคกลาง มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสร้างการเรียนรู้ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งเพื่อเป็นการเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเผยแพร่รูปธรรมในการขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและหน่วยงานองค์กรในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรม”การสัญจรเพื่อเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนนภาคกลาง” เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด (สอจร.) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาคีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ที่ก่อให้เกิดรูปธรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้รูปธรรมในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร และกระตุ้นให้กำลังใจการทำงานเชิงป้องกันอุบัติเหตุจราจร ในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีกำหนด 2 วัน ประกอบด้วยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดูงานพื้นที่รูปธรรมของอำเภอเมืองประจวบฯ สำนักงานขนส่งจังหวัด และกองบิน 5 รวมถึงจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ทิศทางการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดประจวบฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารแผนงาน ผู้บริหารและพี่เลี้ยง สอจร.จาก 7 ภูมิภาค ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สมาคมเครือข่ายหมออนามัย เครือข่าย สสส. ภาคประชาชน

 

จากนั้น ผู้เข้าร่วมทั้งหมดได้เดินทางลงพื้นที่ และเรียนรู้รูปธรรมพื้นที่ โดยแบ่งกลุ่มลงพื้นที่เป็น 3 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานภายในกองบิน 5 กองทัพอากาศ อ.เมืองประจวบฯ เพื่อดูมาตรการองค์กรของรัฐกับการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยมี น.อ.พยุงศักดิ์ สยมพร รอง ผบ.กองบิน 5 และคณะวิทยากรจาก กองบิน 5 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านนิรภัยการจราจร ในพื้นที่กองบิน 5 และดูการทำงานกล้อง CCTV ภายในศูนย์ควบคุมและสั่งการที่กองร้อยสารวัตรทหารอากาศ บน.5  กลุ่มที่ 2  เดินทางศึกษาดูการจัดการชุมชนปลอดภัยทางถนน พื้นที่ อบต.อ่าวน้อย และ เทศบาลตำบล กม. 5 ตำบลอ่าวน้อย อ.เมืองฯ เพื่อศึกษาดูงาน ต้นแบบตำบลจักรยานยนต์ปลอดภัย ( การจัดการพื้นที่ทางกายภาพ 80% ) การจัดการด้านมาตรการในชุมชน 20% )  การแก้ไขจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ณ แยกบ้านบึง ถนนเพชรเกษม อ.เมืองฯ   และกลุ่มที่ 3 ดูการจัดการความเร็ว เสี่ยงเชิงระบบ ระบบความปลอดภัย ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบฯ ในการวิเคราะห์ความปลอดภัย โดยใช้ข้อมูล ความเร็ว  และศึกษาเรียนรู้พื้นที่ท่องเที่ยวในการจัดการความปลอดภัยทางถนน เส้นทางความปลอดภัยทางถนนที่บริเวณจุดเช็คอินหน้าปลาโลมา ริมชายหาดอ่าวมะนาว สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังภายในกองบิน 5 /////////////