สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญยกระดับฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิตแรงงานสตรี

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายสมศักดิ์  สุขวัฑฒโก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี  กล่าวว่า โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วัตถุประสงค์โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อฝึกทักษะอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพ แก่สตรีให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ดำเนินการฝึก สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า ให้กับกลุ่มแรงงานสตรี จำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 25 – 29  มกราคม 2567  ณ อาคารอเนกประสงค์กลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือกระจัน  ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยนางภารดี วงศ์ศรีจันทร์ วิทยากรที่มีประสบการณ์จริง และประสบความสำเร็จในอาชีพที่ฝึก ให้ผู้รับการฝึกสามารถประกอบอาชีพได้จริง สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว

จะเห็นได้ว่าแรงงานสตรีมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญยกระดับฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิตแรงงานสตรีให้ดีขึ้น ตามโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ให้ตรงกับทักษะความสามารถของสตรีแต่ละบุคคล

มุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน ยกระดับศักยภาพความรู้ ทักษะฝีมือ ความชำนาญ การเป็นผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาต่อยอดความรู้ในการสร้างสรรค์งานใหม่ๆ มุ่งเน้นกลุ่มสตรีช่วงอายุ 18 – 59 ปีครอบคลุมวัยกำลังแรงงาน การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำทั้งในเชิงรายได้ความมั่งคั่งและโอกาสในการแข่งขันของภาคธุรกิจ