มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธี Grand Opening โครงการ Lions International Youth Camp and Exchange Thailand & Denmark & Europe 2024

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยรศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี และ ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมพิธี Grand Opening โครงการ Lions International Youth Camp and Exchange Thailand & Denmark & Europe 2024

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม เป็นยุวทูตเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล โดยมีไลออน สมจันทร์ จินดามณีโรจน์ ผู้ว่าการไลออนส์สากล ภาค 310E เป็นผู้รายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ และกล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องกิจกรรมอาจารย์ ศษ 3209 อาคาร

ศึกษาศาสตร์ 3 ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์

#RMUTR