รองผู้ว่าประจวบฯ เปิดเวทีบันทึกความร่วมมือ ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกับ พอช. ขับเคลื่อนโครงการปี67 เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น

วันที่ 8 ก.พ.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ก.พ.2567 ที่ผ่านมา นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีชันธ์ เป็นประธานและกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมเวทีบันทึกความร่วมมือ ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบฯ และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขับเคลื่อนงาน ปี 2567 และเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการสมทบงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมี นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานคณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชน จ.ประจวบฯ กล่าวต้อนรับ และมี นางนิธิมา เงินสุวรรณ คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัด กล่าวรายงาน มี นางสุพัตรา ไพฑูรย์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ( พมจ.)  นายศุภสิทธิ์ ศรีสว่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก พอช. นายพิรุณ กองแปง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พอช. เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฯ ผู้นำและตัวแทนสภาองค์กรชุมชนตำบลในแต่ละพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วม ที่ห้องเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สนับสนุนงบประมาณขับเคลื่อนงานให้แก่องค์กรชุมชนประจำปี 2567 โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 40 ตำบล โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้พี่น้องประชาชน ผ่านการสนับสนุน ประกอบกับการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อเติมเต็มศักดิ์ศรีและรักษาประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอขอบคุณคณะทำงาน พี่น้องเครือข่ายและขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่อุทิศตนและเสียสละกำลังกาย กำลังใจในการขับเคลื่อนงานแก้ไข และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกัน

นางนิธิมา เงินสุวรรณ เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฯ กล่าวว่า ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบฯ เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัด ผ่านกลไกและเครื่องมือการทำงานต่างๆ ได้แก่ สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน รวมถึงเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาคชุมชน ภาครัฐ และเอกชน ในปี 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับงบประมาณจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน จำนวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 9,399,864 บาท

ประกอบด้วย 1.โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด งบประมาณ 199,432 บาท  2.โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดประจวบฯ งบประมาณ 1,645,966 บาท 3. โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนจังหวัดฯ งบประมาณ 50,000 บาท  4. โครงการสนับสนุนบ้านพอเพียงจังหวัดฯ งบประมาณ 286,000 บาท

5. โครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบล จำนวน 35 ตำบล งบประมาณ 11,809.000 บาท 6.โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนตำบล จำนวน 24 ตำบล งบประมาณ 587,280 บาท  และ 7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จำนวน 4 ตำบล งบประมาณ 184,000 บาท ////////