สุพรรณบุรี จัดเทศกาลดนตรีในสวน “ ลานดูเพลิน (Do Play Learn in the Park) ” ต่อบอด เมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก

ที่ บริเวณโบราณสถานวัดสนามชัย ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  ดร. สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี  เขต ๑ เป็นประธาน เปิดงานเทศกาลดนตรีในสวน “ ลานดูเพลิน (Do Play Learn in the Park)ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 11-12 เมษายน 2567

พร้อมกล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อยกระดับตำบลสนามชัย ซึ่งมีโบราณสถานวัดสนามชัย เป็นทรัพยากรท้องถิ่น และพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้รับการพัฒนา การส่งเสริม และต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัด โดยใช้ดนตรีเป็นเชิงสัญลักษณ์ในการจูงใจ รวมทั้ง ให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะทางด้านดนตรี และเป็นพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับการแสดงออกทางด้านดนตรี ของเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของจังหวัดสุพรรณบุรี ในโอกาสได้รับเลือกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ปี ๒๐๒๓ นอกจากนี้ นับได้ว่าเป็นโอกาสอันดี ที่ แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือ ร่วมใจ ของหน่วยงานราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน รวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตำบลสนามชัย มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะร่วมกันการพัฒนา การส่งเสริม และการต่อยอด ให้ตำบลสนามชัยเกิดความเข้มแข็ง ทั้งมิติทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อันเกิดจากพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมต่อท้องถิ่น และจังหวัดสุพรรณบุรี

ด้านนายวศิน  เจริญสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยพื้นที่ตำบลสนามชัยมีทรัพยากรท้องถิ่นอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีคือโบราณสถานวัดสนามชัย โดยปัจจุบันพบว่ามีประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงเป็นจำนวนมากเข้ามาใช้พื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจการออกกำลังกายรวมถึงการจัดกิจกรรมสันทนาการ จากชุมชนและหน่วยงานต่างๆจึงเกิดเป็นพื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ในอันดับต้นต้นของเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนอกจากนี้ตำบลสนามชัยยังเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปินเพลงพื้นบ้านสู่ศิลปินแห่งชาติรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นอื่นๆจึงเห็นได้ว่าพื้นที่ตำบล สนามชัยยังมีร่องรอยรากเง้าของวัฒนธรรมดั้งเดิมปรากฏอยู่ นับได้ว่าพื้นที่มีทุนทางสังคมและทรัพยากรที่มีคุณค่าควรแก่การส่งเสริมต่อยอดเพื่อยกระดับให้ตำบลสนามชัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นให้สูงขึ้น โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีเป็นเชิงสัญลักษณ์เพื่อดึงดูดและจูงใจให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเดินทางมายังพื้นที่อันจะส่งผลดีต่อการกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจสร้างรายได้ในระดับท้องถิ่นมากขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากภาคราชการภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนตลอดจนร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลสนามชัยเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป   ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี สมหญิง  ศรีประจันต์  ร่วมร้องเพลง และการแสดงจากวงดุริยางค์เครื่องลม (ผสาน) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วงดุริยางค์เครื่องลม ดนตรีแนวลูกทุ่ง และแนวร่วมสมัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี  ส่วนวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.ชมการแสดงวงดนตรีแนวร่วมสมัย และแนวโฟล์คแบนด์  /วง ศิวิไล คอมโบ้  (Sivilai Combo)/วง ชันเซทแบนด์ (Sunset Band) /วงเดอะเลฟ’ ทิสต์ (The Left’ ism) /และวงอี๊ด ฟุตบาท