มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่ และแสดงความยินดีกับข้าราชการดีเด่น ปี 2566

วันที่  17  เมษายน  2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช รักษาการนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ทำหน้าที่ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 3/1 อาคารสิริวรปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวาระที่สำคัญคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ที่ต้องดำเนินการตามข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หมวดที่ 3 การดำเนินกิจการสมาคม ข้อ 13 ระบุว่า ให้มีคณะกรรมการบริหารสมาคมคณะหนึ่ง ซึ่งได้มาจากการเลือกตั้งสมาชิกในการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีได้ไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ไม่เกิน 15 คน คณะกรรมการนี้ได้มาจากการเลือกตั้งของที่ประชุมใหญ่ของสมาคม และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งกันเองเป็น นายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 4 คน สำหรับตำแหน่งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ให้นายกสมาคมเป็นผู้แต่งตั้งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่เข้าดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ของสมาคม ตามที่ได้กำหนดไว้ ประกอบด้วย ตำแหน่ง  อุปนายกสมาคม  เหรัญญิก  เลขานุการ  นายทะเบียน  ประชาสัมพันธ์  ปฏิคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  กล่าวต่อว่า ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า เป็นงานที่ปฏิบัติด้วยความเสียสละ ทุ่มเท มีจิตอาสา ทำเพื่อส่วนรวม  ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ โดยเฉพาะการทำโครงการฯ เพื่อหารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา “ทุนยอดกตัญญู” ปีละ 300,000  บาท (สามแสนบาทถ้วน) อย่างต่อเนื่องทุกปี และเปิดโอกาสให้สมาชิกในที่ประชุมได้เสนอรายชื่อกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่  สรุปมีรายชื่อที่ถูกเสนอ ดังนี้  1) นายเศวก ธรรมศิริพงษ์   2) นายเกษม

เขมวราภรณ์  3) นายทวีชัย  เติมคุณานนท์  4) นางวาสนา  นควรณ์  5) นางอนงค์  จุลนิพิฐวงษ์ 6)นางสาวกัญญา

อินทร์แหยม  7) นางพรนันท์  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  8) นางจิดาภา  ธิติคุณธรรม  9) นายภัคภณ ธนกุลโชติการ  10) นางสุชาดา ศิริรัตน์  11) นายอเนก  ลลิตวสุภิญโญ  12) นายปริยทรรศิกา  ประทุมวัน  13) นายยุทธพงษ์  นวมอารีย์

14)นางพัชรินทร์ จันทร์แจ้ง  และ 15) นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา

ต่อจากนั้น  ประธานฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับ โดยให้สมาชิกให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

เลือกตั้งกันเองเป็น นายกสมาคม 1 คน และอุปนายก 4 คน  สรุปได้ดังนี้

นายกสมาคม  ได้แก่  นายเศวก   ธรรมศิริพงศ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 1 ได้แก่  นายเกษม  เขมวราภรณ์  

อุปนายกสมาคม คนที่ 2 ได้แก่  นายทวีชัย  เติมคุณานนท์

อุปนายกสมาคม คนที่ 3 ได้แก่ นางวาสนา  นควรณ์

อุปนายกสมาคม คนที่ 4 ได้แก่ นางอนงค์  จุลนิพิฐวงษ์

เหรัญญิก ได้แก่  นางพัชรินทร์  จันทร์แจ้ง  

เลขานุการ ได้แก่  นายภัคภณ  ธนกุลโชติกลาง

นายทะเบียน ได้แก่ นายยุทธพงษ์  นวมอารีย์

ประชาสัมพันธ์ ได้แก่  นางสุชาดา  ศิริรัตน์

ปฏิคม ได้แก่ นายปริยทรรศิกา ประทุมวัน

และกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ (กรรมการกลาง) ได้แก่ 1) นางพรนันท์  เพ่งรุ่งเรืองวงษ์  2) นายอเนก

ลลิตวสุภิญโญ  3) นางสาวกัญญา อินทร์แหยม  4) นางจิดาภา ธิติคุณธรรม และ 5) นางสาวมะลิวัลย์ ศศิวิทยา

ก่อนปิดการประชุม นายเศวก  ธรรมศิริพงษ์นายกสมาคมศิษย์เก่าคนปัจจุบัน ได้มอบกระช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  บัวเวช  อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1 รักษาการนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เนื่องในโอกาสได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566 กับ นางสาวศุภมาส  อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   เมื่อวันอังคารที่  2  เมษายน  2567  ณ  ห้องประชุมภูมิบดินทร์ ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พร้อมทั้งอำลาตำแหน่ง  

อุปนายกสมาคม คนที่ 1 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มา 2 วาระ (8 ปี)