พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 14.57 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค อ่านต่อ >>

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นวันที่สอง ที่จังหวัดนครปฐม

วันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาว อ่านต่อ >>