ศูนย์คุณธรรม มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม

ศูนย์คุณธรรม มอบใบประกาศนียบัตรยกย่อง มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นองค์กรที่ใช้หลักคุณธรรมในการบริหารจัดการองค์กรจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ของสังคม

24 มีนาคม 2564 คณะกรรมการศูนย์คุณธรรม นำโดย นายวีระ โรจน์พจน อ่านต่อ >>