รพ.สต. และชมรม อสม.บ้านท่าไชย จ.สุพรรณบุรี ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 คว้ารางวัลดีเด่นระดับจังหวัดในการประกวดแอปฯ อสม.ออนไลน์

จากความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงสาธารณสุข และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยได้จัดโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัลให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำคำบล (รพ.สต.) และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้

นางสาวธีรนันท์ ศรีตองอ่อน ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านท่าไชย อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า นับเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ผลการประกวดครั้งนี้ รพ.สต.และชมรมอสม.บ้านท่าไชย ได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมเงินรางวัล จำนวน 40,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการดูแลสาธารณสุขชุมชน ซึ่งการประกวดครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เครือข่ายอสม.ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านการใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ ทำให้การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 6 หมู่บ้าน ซึ่งมีประชากร จำนวนกว่า 5,000 คน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีช่องทางการติดต่อสื่อสารเฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุขชุมชน ระหว่างรพ.สต.และอสม.ทำให้การทำงานสะดวก รวดเร็วมมากขึ้น ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีประสิทธิภาพ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค และรักษาพยาบาล รวมทั้งยังสามารถควบคุมโรคระบาดได้รวดเร็วและทันถ่วงที นอกจากนี้ ยังช่วยประหยัดทรัพยากรและลดค่าใช้จ่ายให้แก่อสม.และเจ้าหน้าที่รพ.สต.เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่ากระดาษ และประหยัดเวลา

“ก่อนหน้านี้ ประธานอสม.จะต้องเก็บรวบรวมรายงานของอสม.ในพื้นที่ ซึ่งเป็นกระดาษส่งให้รพ.สต.เนื่องจากไม่สามารถส่งเป็นภาพถ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือได้ เพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต แต่เมื่อมาใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ สมาชิกอสม.ที่ใช้เครือข่ายเอไอเอส สามารถใช้งานฟรี ทำให้ตอนนี้สามารถถ่ายรูปรายงาน รวมทั้งส่งรูปถ่ายเวลาลงพื้นที่ทำกิจกรรมต่างๆผ่านช่องส่งรายงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.จัดเก็บผลงานของอสม.ทำให้การทำงานของอสม.มีประสิทธิภาพและให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย และอสม.มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น เพราะมีเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ด้านนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS เปิดเผยว่า ในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการ Digital Life Service Provider บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปช่วยขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ตามที่ เอไอเอสได้ประกาศวิสัยทัศน์การดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้แนวคิด “AIS Digital For Thais” ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมใหม่ๆ ไปส่งมอบให้กับลูกค้า และคนไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น รวมทั้งนำเทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับรากฐานหลักของประเทศ เพื่อร่วมสนับสนุนภาครัฐในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรม ด้านการศึกษา และ Start Up
โดยแกนหลักสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ คืองานสาธารณสุขเพราะการที่ประชาชนมีสุขภาพดีจะช่วยลดภาระ และงบประมาณของภาครัฐในการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เอไอเอสจึงมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

เอไอเอส จึงส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ อสม. นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในงานสาธารณสุขชุมชนผ่านแอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข รวมทั้งเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถของ อสม.ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ในการทำงานสาธารณสุข อันก่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นให้เกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอี จัดโครงการ ประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชั่น อสม.ออนไลน์ เพื่อตอกย้ำความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งการประกวดฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงดีอี กระทรวงสาธารณสุข และสื่อมวลชนในการร่วมพิจารณาตัดสิน โดยผู้รับรางวัลแบ่งเป็นรางวัลดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 10 รางวัล และรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล รวมถึงรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 จำนวน 39 รางวัล

การจัดโครงการประกวดการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ ถือเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ AIS ต้องการเข้าไปช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้านสาธารณสุขให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเอไอเอสยังคงมุ่งมั่น และให้คำมั่นสัญญาในการเดินหน้าสร้างนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสังคม และบริการใหม่ๆ เข้าไปยกระดับงานด้านสาธารณสุข และทุกภาคส่วนของประเทศต่อไป