ปปส.ภ.7 จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันตกสัญจร

ปปส.ภ.7 จัดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันตกสัญจร

นายธนากร คัยนันท์ ผอ.ปปส.ภ.7 เผยว่า ปปส.ภ.7 กำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันตกขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของรัฐบาล ตลอดจนสร้างแกนหลักในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ ของสื่อมวลชน

การสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ การดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุตามเป้าหมายและประสบความสำเร็จง่ายยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถสื่อสารข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานของรัฐบาล และสื่อให้เห็นภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน พร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลเข้าถึงทุกพื้นที่เป็นวงกว้าง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันตกยังไม่สามารถเข้าถึงกิจกรรมการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัดได้ทั้งหมด

ดังนั้น สื่อมวลชนและเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะอธิบายนโยบายและสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เห็นภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจพึงพอใจ และให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด กับรัฐบาล อันส่งผลให้เกิดการสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางประชารัฐ

ส่วนยุทธศาสตร์และอำนวยการ ปปส.ภ.7 จึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันตก เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และความเข้าใจในนโยบายการดำเนินงานแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของรัฐบาล ตลอดจนสามารถเป็นแกนหลักในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนในพื้นที่ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายประชาสัมพันธ์กับสำนักงาน ปปส.ภ.7 รับฟังข้อเสนอแนะในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน และกำหนดแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ให้เป็นวงกว้าง

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เชิญเข้าร่วมจำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ท้องถิ่น 8 จังหวัดพื้นที่ รับผิดชอบของ ปปส.ภ.7 จำนวน 10 คน สถานีวิทยุในสังกัด สวท. 8 จังหวัด ฯจำนวน 8 คน สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกฯจำนวน 4 คน สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 8 จังหวัดฯ จำนวน 12 คน ประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดฯ และประชาสัมพันธ์เขต 8 จำนวน 10 คน เจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปส.ภ.7 ผู้เกี่ยวข้องและวิทยากร จำนวน 16 คน

ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 นี้ ณ ห้องประชุมชิดชัย อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. และ ออโรร่า รีสอร์ท (เขาใหญ่) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงาน จ.นครราชสีมา จ.สระบุรี ศึกษาดูงานการประยุคใช้แนวความคิดในการสร้างงานสร้างรายได้โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์เห็ดเพื่อสุขภาพ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เรียนรู้แนวทางการเพาะเห็ดในแต่ละระบบและแต่ละสายพันธุ์ กิจกรรมสาธิตการทำก้อนเชื้อเห็ด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมทดลองทำก้อนเชื้อเห็ด

แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางความร่วมมือและพัฒนาการนำแนวหลักปรัชญาศาสตร์พระราชาปรับใช้ในการประชาสัมพัธ์งานยาเสพติด เพื่อนำไปสู่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันตก สรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตะวันตก

ศึกษาดูงานวิถีกสิกรรมธรรมชาติตามศาสตร์พระราชา ณ ศูยน์กสิกรรม ธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พืชพันธุ์สมุนไพรไทย และศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพฯ…

 

Written by 

นายวันชัย พูลเพิ่มพันธ์ ผู้สื่อข่าว ข่าวสด จังหวัดนครปฐม, ผู้สื่อข่าว ออนไลน์นิวส์ โทร.082-2446694