โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปี 2561

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2561 ณ บริเวณอาคารหอผู้ป่วยพิเศษหลวงพ่อแช่ม โรงพยาบาลนครปฐม จัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ให้กับฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะทำงานแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติ รพ.นครปฐม

โรงพยาบาลนครปฐมเป็นสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยเข้าพักรักษาตัวเป็นจำนวนมากประกอบกับหอผู้ป่วยแต่ละหลังมีความสูงตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป อีกทั้งเป็นที่ใช้เก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ เคมีภัณฑ์และยาต่างๆ หากเกิดเหตุเพลิงไม่ขึ้นจะสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก โรงพยาบาลนครปฐมโดยคณะทำงานแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติโรงพยาบาลนครปฐม จึงเห็นสมควรให้บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมหลักสูตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามนโยบายของโรงพยาบาลและเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเห็นชอบให้ส่วนราชการต่างๆจัดทำแผนหรือมาตรการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติขึ้นภายในหน่วยงานเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักการป้องกันการระงับอัคคีภัยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงการช่วยชีวิตผู้ป่วยตลอดจนการสอบปฎิบัติตามแผนฉุกเฉินให้พร้อมรับสถานการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

ตามที่อยู่โรงพยาบาลนครปฐม ได้ดำเนินการพัฒนางานบริการให้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐาน (HA) ในส่วนของการจัดการภาวะฉุกเฉิน ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ และในปี 2561 นี้ จึงเห็นสมควรจัดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยปี 2561 เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐาน HA

โดยมีวัตถุประสงค์
-เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล
-เพื่อสร้างทีมฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติโรงพยาบาลนครปฐม
-เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันเกิดจากเหตุเพลิงไหม้
-เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดในภาวะภัยพิบัติ
-เพื่อฝึกทักษะบุคลากรมีความรู้และทักษะในการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
-เพื่อให้โรงพยาบาลนครปฐมเป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่มีการดำเนินการในส่วนของการจัดการภาวะฉุกเฉินและความปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างจริงจังตามมาตรฐานสากล