การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จัดโครงการ ลด โลก เลอะ เที่ยวตรังสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง จัดโครงการ ลด โลก เลอะ : เที่ยวตรังสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว

ที่บริเวณท่าเทียบเรือปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลด โลก เลอะ : เที่ยวตรังสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม นางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการเมืองไทยสดใส ใส่สิ่งแวดล้อม : ลด โลก เลอะ พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึกพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูกาลท่องเที่ยวนี้ ในส่วนของจังหวัดตรัง นั้น ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันตอกย้ำว่า แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดตรังมีความสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อการป้องกันการเกิดขยะตลอดถึงการคัดแยกขยะ โดยกลุ่ม Trash Hero หลังจากนั้นจะมีการจัดเก็บขยะตามบริเวณหาดปากเมง ถนนหาดปากเมง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และจัดแยกขยะ นอกจกนี้ยังมีการส่งมอบรางวัลจากสายการบินแก่ผู้ที่มีหัวใจสีเขียว Green Heart ก่อนแยกย้าย

ทั้งนี้ ททท.ตระหนักถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการลงมือทำและรณรงค์การท่องเที่ยวในรูปแบบการปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 7 Greens ประกอบด้วย Green Heart : หัวใจที่เคารพต่อวิถีแห่งธรรมชาติ Green Activity : ใส่ใจในกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ Green Community คือ ชุมชนที่มีการวางระบบบริหารจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม Green Logistics คือ การเน้นการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน Green Attraction คือ แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการบริหารจัดการตามกรอบนโยบาย และการดำเนินงานในทิศทางของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Green Service : การบริหารสีเขียวเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ Green Plus : ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นที่ตัวเราและตรังจะสวยด้วยมือเรา ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 400 คน

มนต์เจริญ ศรีมงคล/จ.ตรัง