โรงเรียนนายร้อยตำรวจจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้าย  วันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ ศูนย์เรียนรู้จิตอาสาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  อำเภอสามพราน.  จังหวัดนครปฐม.   พล.ต.ท.ดร.ปิยะ. อุทาโย. ผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยตำรวจ. เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา  “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”.

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการจิตอาสา  “เราทำความ  ดี ด้วยหัวใจ”  โดยมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริและแนวทางพระราชดำริต่างๆของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสวันคล้าย  วันพระบรมราชสมภพ  พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2561  โรงเรียนในร้อยตำรวจจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

โดยมีจิตอาสาหน่วยงานราชการ.  ทหารกรมสัตว์ทหารบก นักเรียนนายร้อยตำรวจ. ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม. ตำรวจตชด. องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  สารวัตรกำนัน และประชาชนร่วม 1,000 คน เข้าร่วมทำกิจกรรม ขุดลอกคูคลอง  กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ  ปลูกต้นไม้ตามหลักทฤษฎีใหม่  ปล่อยพันธุ์ปลาลงในแหล่งน้ำทำแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์   โรงเพราะเห็ด   โรงทำไส้เดือน ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ  บำบัดน้ำด้วยชีวภาพ(อีเอ็ม). เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  อีกด้วย