จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562

วันนี้ (10 ก.พ. 62) เวลา 09.00 น. ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายกองเอกเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสร่วมพิธีฯ

ซึ่งสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส (อส.) ได้กระทำพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักษาความสงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อย่างเต็มกำลังความสามารถ

โอกาสนี้ นายกองเอกเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส พร้อมผู้บังคับบัญชา ทหาร ตำรวจ ได้เดินตรวจพลสวนสนาม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส และมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ จนบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติอันควรได้รับการยกย่องสรรเสริญ จำนวน 114 ราย และมอบทุนให้แก่บุตรสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่กำลังศึกษาเล่าเรียน จำนวน 26 ทุน มอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจำนวน 33 ทุน มอบทุนการศึกษากองทุนร้านสวัสดิการอส จำนวน 130 ทุน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

สำหรับการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาสนั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ครบรอบเป็นปีที่ 65 ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการตั้งหน่วยและร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสาสมัครรักษาดินแดนที่ได้เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ปกป้องรักษาประเทศชาตินับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของกองกำลังอาสารักษาดินแดน ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งในงานด้านความมั่นคง ที่มีการประสานทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ป้องกันการเข้ามาสร้างสถานการณ์ของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่