ตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  จัดนิทรรศการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  จัดนิทรรศการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากชุมชน

ที่ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและหนังสือขอบคุณ ให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ตามที่จังหวัดตรัง ได้ดำเนินการ 3 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในท้องที่จังหวัดตรัง โดยขอใช้สถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเป็นสถานที่กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการ (Local Quarantine) ถ้ามาตรการ เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่ 1 ถึง 22 พฤษภาคม 2563 บุคคลสัญชาติไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย และได้เข้ารับการประกันตัวเพื่อสังเกตอาการ ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังจำนวน 83 รายได้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จนครบ กำหนดระยะเวลาในการกลับกันตัวและได้เดินทางกลับภูมิลำเนาทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 จากการตรวจสุขภาพทุกคนไม่พบอาการของโรคแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดตรัง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 บรรยากาศภายในงานได้มีการแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์จากชุมชน จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย คือ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริภาคใต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ