ตรัง โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดตติยราชนารี
ปศุสัตว์จังหวัดตรัง จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรังนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ด้วยวันที่ 4 กรกาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อยู่ในหน่วยงานกรมปศุสัตว์ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมุ 63 พรรษา การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัดตติยราชนารี และเพื่อควบคุมประชากร สุนัข-แมวในพื้นที่เกิดโรค และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษุสนัขบ้า โดยการผ่าตัด ตอน ทำหมัน ตลอดจนเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยง ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างครอบคลุมทั่วถึง และเพื่อให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเอง ให้ปลอดภัยจากโรคได้รวมถึงการปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ให้กับประชาชน