ราชภัฏกาญจนบุรี ติวเข้มครู ศพด.มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จัดโปรแกรมอบรมครูประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ห้องประชุม รร.ราชศุภมิตร  อ.เมืองกาญจนบุรี  ดร.ณรงค์เดช  รัตนานนท์เสถียร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติ”  โดย  ดร.วลีพร  ตะพัง  รองคณะบดีครุศาสตร์  กล่าวได้รายงานว่า  จากการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการศึกษาเชิงพื้นที่  เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  กับนายกเทศมนตรีเทศบาล  และนายกองค์การบรารส่วนตำบล  โดยได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา  หรือ กสศ. สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่เกินแห่งละ  25,000  บาท  เพื่อพัฒนาบุคคลกรทางด้านการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน  นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนติดตามการพัฒนาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยโครงการนี้คณะครุศาสตร์เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการอบรม

ด้าน ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้  เป็นการอบรมครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ที่สังกัดองค์กรส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้นำความรู้ที่ได้รับจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลับราชภัฏกาญจนบุรี  เช่น  การจัดห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อสำหรับเด็กจากวัสดุเหลือใช้  เพื่อไปพัฒนาตัวครูและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  โดยใช้เวลาในการอบรม 2 วัน  คือ  วันที่  25-26  กรกฎาคม 2563  โดยมีครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  57  คน  จาก  25 แห่ง เข้ารับการอบรมว