ตรัง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ประชุมติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดตรังนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตรัง ครั้งที่ 14/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมศรีตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง

สำหรับในการประชุมเพื่อพิจารณา 3 เรื่อง คือ มาตรการผ่อนคลายระยะที่ 6 ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) /การวางมาตรการรองรับการจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น การจัดคอนเสิร์ตหรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน/ การจัดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่องาน “OTOP ทั่วไป ร่วมใจสู่อันดามัน ครั้งที่ 4” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21-30 สิงหาคม 2563 ณ โดมแอร์ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง