เจ้ากรมการทหารช่างเป็นในประธานพิธีส่งมอบถนน โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” ในพื้นที่ 3 จชต.

เจ้ากรมการทหารช่างเป็นในประธานพิธีส่งมอบถนน โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” ในพื้นที่ 3 จชต.

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานกว้างทางเข้าหมู่บ้านสองแพรก ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลโท จักรชัย โมกขะสมิต เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนน โครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน” เส้นทางบ้านคลองกวาง หมู่ 6 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ตามโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางสัญจร และเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี พลตรี วัลลภ ฐิติกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่, ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม ส่งเสริมการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา อีกทั้งยังการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติให้เป็นไป ตามนโยบายของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มอบภารกิจโครงการ“สร้างถนนในใจประชาชน”ให้กรมการทหารช่าง ก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ชำรุด สำหรับถนนสาย บ้านคลองกวาง หมู่ 6 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี ดำเนินการก่อสร้าง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 20 เซนติเมตร กว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,160 เมตร ใช้ระยะเวลาในการ ดำ เนินงาน เป็นเวลา 90 วัน โดยกองพันทหารช่างที่ 51