ตรัง จำหน่ายเครื่องเซ่นไหว้ขนมเข่ง

การจำหน่ายขนมเข่งในปีนี้ก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน มีการจำหน่ายขนมเข่งไม่แตกต่างกับปีที่ผ่านมา  โดยจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 80 -100 บาท  ถึงแม้ว่าประชาชนจะประสบปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ก็ยังมาซื้อของเซ่นไหว้บรรพบุรุษและองค์เทพเจ้ากันอย่างต่อเนื่อง อาจจะลดปริมาณของที่ใช้ไหว้ลดลง แต่ก็มีของครบทุกอย่าง

เทศกาลตรุษจีน จะเริ่มในวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึงนี้ ซึ่งเทศกาลตรุษจันนั้นถือเป็นเทศกาลปีใหม่ตามคติของชาวจีนที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน   โดยปีนี้จะเริ่มตั้งแต่ในขณะที่บรรยากาศในตลาดเทศบาลนครตรังเริ่มมีประชาชนมาซื้อขนมเข่งกันแล้ว เพื่อนำไปฝากกับญาติที่เคารพนับถือ     จากการสอบถามนางพิชญา  ลีลาสันติธรรม แม่ค้าที่ขายขนมเข่งในตลาดสดเทศบาลนครตรัง บอกว่าขนมเข่งเป็นขนมที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งของการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับ  ทั้งนี้ขนมแข่งในปีนี้ที่ห่อด้วยพลาสติก ราคากิโลกรัมละ 80 บาท ขนมเข่งที่ห่อด้วยใบตองกิโลกรัมละ100 บาท  ขนมรวมไหว้พระ ถุงเล็กชุดละ 20 บาท ถุงใหญ่ ชุดละ 50 บาท

อย่างไรก็ตามในปีนนี้ราคาไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ถึงแม้ว่าจะมีสินค้าบางชนิดจะมีการปรับราคาขึ้นบ้าง แต่ก็ไม่มากจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาจำหน่ายขึ้นตาม  ซึ่งในขณะนี้มีประชาชนมาสั่งจองและเริ่มซื้อขนมเข่งก่อนล่วงหน้ากันแล้ว และซื้อไปฝากญาติที่เคารพนับถือ และอีกบางส่วนจะมาซื้อในวันพรุ่งนี้ 10 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันจ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ซึ่งปีนี้จะสังเกตได้ว่าประชาชนลดปริมาณของเครื่องเซ่นไหว้ลง บางส่วนที่มีฐานะดีก็จะซื้อจำนวนมากและบางส่วนที่มีฐานปานกลางก็ประหยัดซื้อเครื่องเซ่นไหว้ครบทุกอย่าง แต่ซื้อในปริมาณที่ลดลง เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ประชาชนบางส่วนก็ถูกเลิกจ้าง แต่การซื้อเครื่องเซ่นไหว้นั้นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาแต่ครั้งโบราณ จะใช้เครื่องเซ่นไหว้มากหรือน้อยก็ต้องยึดถือตามธรรมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาและรักษาให้คงอยู่ตลอดไป