อบจ.ตรัง รับมอบโล่ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ระดับจังหวัด

ปลัด อบจ.ตรัง เข้ารับมอบโล่ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ระดับจังหวัด

นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   ได้มอบหมายให้นางศุภมาส ศรมณี ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่ และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล “องค์กรคุณธรรมต้นแบบ” ระดับจังหวัด จากนายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตามโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดปี 2564  กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกและยกย่องหน่วยงาน องค์กรที่สนับสนุนและดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม อันก่อให้เกิดประโยซน์ความคุ้มค่าและความภาคภูมิใจแก่องค์กรและประชาชนทั่วไปณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง ชั้น 1 อำเภอเมืองตรัง  โดยโครงการดังกล่าว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง จัดขึ้น และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและประเมินองค์กรคุณธรรมจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกองค์กรคุณธรรม ดังนี้  1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีศึกษา อำเภอห้วยยอด  4. รางวัลชมเชย ได้แก่ 4.1 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด  4.2 ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง  4.3 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อำเภอย่านตาขาว  4.4 วิทยาลัยบรมราชชนนีจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง  4.5 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ

นอกจากนั้น ผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ร่วมอภิปรายหัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมสู่จังหวัดคุณธรรม”  เพื่อรณรงค์ปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม ยกย่องหน่วยงาน/องค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม และเป็นเวทีกลางให้องค์กรเครือข่ายทุกภาคส่วนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับองค์กรต่อไป