ตรัง เปิดลานเทและจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน กิจกรรมแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 

จังหวัดตรัง เปิดลานเทและจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน กิจกรรมแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน  โดยแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันนาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 1 ใน 16 แปลง เพื่อดำเนินการกิจการลานเทปาล์มน้ำมันเพื่อรับซื้อปาล์มน้ำมันของสมาชิก งบประมาณ 3,000,000  บาท

นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดลานเทและจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน กิจกรรมแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ปี2560 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ทั้งนี้นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 1.เพื่อเป็นขวัญกำลังในการดำเนินงานการขับเคลื่อนด้านการตลาดของกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปนำผลผลิตมาจำหน่ายและสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งในการไปจำหน่ายผลผลิตให้กับเอกชน3.เพื่อสร้างความสมัครสามัคคีของคนกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในการบริหารจัดการธุรกิจของกลุ่มและสินค้าปาล์มน้ำมันให้มีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด  4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม  5. ยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

การดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ กลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 16 แปลง งบประมาณ (เงินกู้) รวมทั้งสิ้น 46,248,884 บาท จำแนกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือกรมส่งเสริมการเกษตร 9 โครงการ งบประมาณ 26,716,441 บาท กรมการข้าว 4 โครงการ งบประมาณ 11,780,199 บาท การยางแห่งประเทศไทย 3 โครงการ งบประมาณ 7,752,244 บาท โดยแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันนาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ 1 ใน 16 แปลง เพื่อดำเนินการกิจการลานเทปาล์มน้ำมันเพื่อรับซื้อปาล์มน้ำมันของสมาชิก งบประมาณ 3,000,000  บาท  โดยมีกิจกรรมในโครงการ ดังนี้ 1) สร้างสำนักงานและลานเท  งบประมาณ 478,100 บาท 2) จัดซื้อเครื่องชั่งรถบรรทุกระบบอิเล็กทรอนิค(แท่นคอนกรีตลอย) งบประมาณ 395,900 บาท 3) จัดซื้อรถแทรกเตอร์พร้อมชุดบุ้งกี๋ ขนาด 40 แรงม้า  งบประมาณ676,000 บาท  4) จัดซื้อรถ 6 ล้อ (ขนส่งทะลายปาล์ม) ขนาด 170 แรงม้า พร้อมดัมพ์รั้ว 4 เส้น 1 คัน งบประมาณ 1,450,000 บาท ได้ดำเนินการจัดซื้อ และก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วคาดว่าแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันนาโต๊ะหมิง จะสามารถรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันของสมาชิกได้และเกษตรกรทั่วไป ในพื้นที่ 4,000 กว่าไร่ และผลผลิตประมาณ  14,000 ตันต่อปี รายได้ของสมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อกิโลกรัม เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2,800,000 บาท ณ ลานเทและจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่  1 ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดลานเทและจุดรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมัน จำนวน 50 คน ประกอบด้วย ประธาน คณะกรรมการ หน่วยงานราชการและแขกผู้มีเกียรติ  ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) อย่างเคร่งครัด

สุมนรัตน์ นวส.ชก. ภาพ/ข่าว   ลีลา นวส.ปก. รายงาน