สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี สร้างเครือข่ายทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เน้นประกันคุณภาพ

นายอำนวย  วงศ์อุดมมงคล  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี มอบหมายให้คณะผู้ตรวจติดตามการตรวจประเมินภายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ดำเนินการตรวจติดตามการตรวจประเมินภายในตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024

ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ในสาขาช่างแต่งผมบุรุษ ระดับ 1 ให้กับช่างแต่งผมบุรุษ จำนวน 5 คน

 โดยมีนายสนธยา รอสูงเนิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ให้การต้อนรับ