จังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจรักษ์น้ำ รักษ์คลองเจดีย์บูชา

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นำข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสา ครู อาจารย์และนักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจรักษ์น้ำ รักษ์คลองเจดีย์บูชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดจนรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาพัฒนาคลองเจดีย์บูชาและคลองวังตะกู

โดยมี พระครูปลัดสาธุวัฒน์ พรหมลิขิต ยโสธโร เจ้าคณะตำบลทัพหลวง เจ้าอาวาสวัดวังตะกู พันโท ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครปฐมเขต1 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายจรูญ ดาราสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู และเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรม โดยร่วมกันทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา วัชพืช ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่คลองเจดีย์บูชา รวมทั้งเทน้ำหมักชีวภาพลงสู่คลองเจดีย์บูชา เพื่อปรับปรุงคุณภาพของน้ำ

คลองเจดีย์บูชาและคลองวังตะกู เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนชาวตำบลวังตะกูมาช้านาน เป็นพื้นที่เกษตรกรรมมีการใช้น้ำในคลองเพื่อการอุปโภค บริโภค ทำการเกษตร และใช้เพื่อการประกอบอาชีพและยังใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านตำบล ปัจจุบันคลองเจดีย์บูชา และคลองวังตะกู ขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยคลองเจดีย์บูชาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลวังตะกูมีขนาดความกว้างโดยเฉลี่ย 40 เมตร ระยะทางรวมเกือบ 4 กิโลเมตร ประกอบกับการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของวัชพืช ทำให้คุณภาพน้ำเสื่อม ไหลเวียนไม่สะดวก

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรรถแบ็คโฮ จากอบจ.นครปฐม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม กรมชลประทาน กำลังพลจากกรมการสัตว์ทหารบก เรือนจำกลางนครปฐม สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้นำท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรม 250 คน

————————–

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว