เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65”

ที่ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65”

พร้อมกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนอกจากเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ของผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา กองเชียร์ รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้งเพื่อมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังคำกล่าวที่ว่า “รู้อะไรไม่สู้ รู้จักกัน”

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการรู้รักสามัคคี ความเข้าใจ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานในการประสานงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดและขอให้แข่งขันกันอย่าง รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ด้วยยุทธศาสตร์ เมืองกีฬา Sports city

ด้านนายชูชีพ  พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปี๒๕๖๓ ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของเศรษฐกิจ สังคม ทั่วโลก ทั่วประเทศ และกระทบต่อจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอย่างมาก แต่ปัจจุบัน ในปี ๒๕๖๕ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้คลี่คลายลง และสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างปกติจังหวัดสุพรรณบุรี จึงกำหนดจัดการแข่งขันดังกล่าวขึ้นจำนวน ๓ วัน ในวันพุธที่ ๓๑สิงหาคม ๒๕๖๕ วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ และวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สนามกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีการแบ่งกลุ่มสีกีฬา ออกเป็น ๘ สีกีฬา ประกอบด้วย สีส้ม สีม่วง สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีชมพู สีขาว และสีน้ำเงิน ในทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยกำหนดประเภท กีฬาออกเป็น ๔ ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ๑) ฟุตบอลชาย ๒) วอลเลย์บอลหญิง ๓) กรีฑา (วิ่งผลัดชาย ๘ X ๕o เมตร) (วิ่งผลัดหญิง ๘ X ๕o เมตร) (วิ่งผลัดผสม ชายหญิง ๘ X ๕o) และ ๔) กีฬาพื้นเมือง (ซักเย่อผสม ชายหญิง) (วิ่งเงี้ยว ซุปเปอร์แมน ผสมชายหญิง) ชิงถ้วย รางวัล จำนวน ๓๘ ถ้วย ประกอบด้วยถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมทุกชนิดกีฬา ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และถ้วยเกียรติยศรางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดและกองเชียร์ ของผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้ง ถ้วยอื่นๆ อีก ๓๖ ถ้วย ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑,000 คน