นครปฐม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ.นครปฐม วันที่ 1 กันยายน 2565

วันที่ 1 กันยายน .. 2565 เวลา 10.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา 2560-2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,685 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จำนวน 1,727 คน สาขาวิทยาศาสตร์ จำนวน 564 คนสาขาศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 97 คน สาขานิเทศศาสตร์ จำนวน 97 คน สาขาพยาบาลศาสตร์  จำนวน 110 คน และสาขานิติศาสตร์ จำนวน 90 คน

 

ในรอบสอง เวลา 14.00 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจำปีการศึกษา2560-2562 ระดับปริญญาตรี จำนวน 2,445 คน แยกเป็นบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจจำนวน 1,212 คน สาขาศิลปศาสตร์ จำนวน 540 คน สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน359 คน สาขาบัญชี จำนวน 279 คน และสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 55 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 40 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 9 คน

 

รวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวนทั้งสิ้น 5,179 คน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี และสมุทรสาคร โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชา เพื่อรับใช้สังคม ส่วนรวม ด้วยการบูรณาการการเรียนการสอน นำคณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตครูฐานสมรรถนะ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนขนาดเล็ก บ่มเพาะบัณฑิตให้มีทัศนคติที่ดี ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของสังคม