สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา อ.พุทธมณฑล

วันที่ 26 กันยายน 2565 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา, รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เยี่ยมเยียน และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายปกครอง บุคลากรในสังกัด และบรรยายพิเศษ เรื่องความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชนคือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอดแก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา .พุทธมณฑล .นครปฐม โดยมี นางพัชรี เรือนอินทร์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม นางลักษณเลิศ นันทิพาณิชย์ ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา .พุทธมณฑล ให้การต้อนรับ

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กล่าวในความตอนหนึ่งว่าลูกหลานทุกคนพึงตั้งสติและใช้ปัญญาคิดพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง กำหนดแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตตามแนวทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องอาศัยสิ่งสำคัญคือ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ มีสติไม่พลั้งเผลอไปคิดและกระทำในสิ่งที่ผิด ยึดมั่นดำรงตนด้วยความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความเพียร และความรับผิดชอบ เป็นหลักสำคัญควบคู่กับความสำนึกในหน้าที่ของคนในชาติ ดั่งความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ความว่า

หน้าที่ของคนในชาติ คือ ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน แลจะต้องกระทำการตามกำลังของตนที่จะกระทำได้ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความสุข รุ่งเรืองขึ้นโดยทุกคนจงเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ที่จะทำให้เกิดปัญญา คือ ความเข้าใจ อันจะนำมาซึ่งความรักและเกิดความผูกพันใกล้ชิดหรือเข้าถึง และขยายผลสู่ภาพรวมในสังคมจนเกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นรากฐานอันเข้มแข็งและส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามพระราชดำรัสรู้รักสามัคคี และเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีแนวพระราชดำรัสในความหมายว่าเมื่อทุกคนรักและคิดถึงในสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระองค์ท่าน ก็ขอให้ทุกคนร่วมกันสืบสาน รักษา และต่อยอดตามรอยพระยุคลบาทเด็กและเยาวชน ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านทุกคนพึงร่วมกันน้อมนำแนวทางที่ทรงพระราชทานมาประพฤติปฏิบัติด้วยความเพียร ซื่อตรง มีความเป็นสุภาพชนอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

……………………………

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว