พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ณ วัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐินให้พลตำรวจโท นิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์ เป็นประธานทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ พระอุโบสถ วัดสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร  สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพรรณบุรีเข้าร่วมในพิธี

       ในการนี้นางสาวนิษฐกานต์ คุณวัชระกิจ วัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางอริยา วงษ์ทองดี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นายสุวัฒน์ มนต์วิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มกิจการพิเศษ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ร่วมในพิธีและปฏิบัติหน้าที่

     ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าภาพ นำโดยพลตำรวจโท นิทัศน์  ลิ้มศิริพันธ์และศรัทธาสาธุชนได้ถวายปัจจัยบำรุงพระอาราม วัดสองพี่น้อง เนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๕๔,๔๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)