สำนักศิลป์ฯ มรน. พลิกโฉมแผนยุทธศาสตร์ สร้างกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในโลกดิจิทัล

ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการฯและให้แนวคิดการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปวัฒนธรรม แผนบริหารความเสี่ยง และเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2565 โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี

      ในการนี้ ดร.พรรณระพี บุญเปลี่ยน ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ ปิ่นแก้ว รองผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนบริหารความเสี่ยง ว่า เนื่องจากเป็นทีมผู้บริหารชุดใหม่และเพื่อให้แผนต่างๆ มีการพลิกโฉมให้สอดคล้องยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสอดคล้องกับกระบวนทัศน์วัฒนธรรมในโลกดิจิทัล โดยการกำหนดปรัชญาขึ้นใหม่ว่าศิลปะวัฒนธรรมสร้างชาติกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่ามุ่งสืบสาน รักษา สร้างสรรค์ ต่อยอดศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนอกจากนั้น มีการปรับพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผน ให้สอดคล้องกับแผนงานประจำ แผนงานพัฒนา และแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสู่การสร้างสรรค์วัฒนธรรม ต่อยอดศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป