สุพรรณบุรี SP-Net เปิดเวทีเสวนา เรื่อง2565 การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน เพื่อชุมชนปลอดภัยยาเสพติด

อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ ประธานสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค เปิดเผยว่าสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค โดย มูลนิธิองค์กรเครือข่ายบริการธุรกิจภูมิภาค ได้ออกแบบ และจัดทำรายการสื่อออนไลน์เพื่อชุมชนขึ้น ทุกวันศุกร์ เวลา 18.30 – 20.00 น. เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้รับรู้ข่าวสาร และแนวทางในการรับมือ แก้ปัญหา เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยสื่อออนไลน์เพื่อชุมชน EP.128 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 เรื่อง “การพัฒนาความเข้มแข็งชุมชน เพื่อชุมชนปลอดภัยยาเสพติด”  หัวข้อสนทนา – สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มมากขึ้น ตามการขับเคลื่อนของอุปทาน (Supply) ของการผลิตยาเสพติดนอกประเทศ จากปริมาณยาเสพติดที่มีการลักลอบนำเข้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ยาเสพติดกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ (ข้อมูลจากระบบการบำบัดรักษายาเสพติด (บสต) ปี 2564 ยาเสพติดที่มีการค้าและแพร่ระบาดมากที่สุด ยาบ้า 79.2%, ไอซ์ 8.3%, กัญชา 4.4%, เฮโรอีน 3.3%  โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงาน กลุ่มเด็กและกลุ่มเยาวชนในบางพื้นที่)

– ร่วมสะท้อนความคิดเห็น การบูรณาการของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังลงไม่ถึงหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง ไม่มีการทำประชาคมอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ขาดการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูไม่มีอาชีพรองรับ ประกอบกับงบประมาณในการปฏิบัติงานยังไม่เพียงพอ และการเกิดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและปัญหาความมั่นคงแห่งชาติอีกด้วย

– แลกเปลี่ยนแนวทางหรือนโยบายด้านยาเสพติดได้แก่ ผู้นำที่เข้มแข็งมีความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด เครือข่ายชุมชน การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ การรับรู้ข่าวสารด้านยาเสพติด และการฝึกอบรมด้านยาเสพติด มีอิทธิพลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

– ข้อเสนอกลไกตามแนวทางการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการมีส่วนร่วมของประชาชน ชาวบ้าน ที่มีอิทธิพลต่อการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน

โดย นายอนุศักดิ์ คงมาลัย : สมาชิกวุฒิสภา ผู้ดำเนินการสัมมนา และมีผู้ร่วมสนทนาประกอบด้วย 1. คุณวราภรณ์ บุญประเสริฐ : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

  1. คุณธีร์ สัจจะวงษ์รัตน์ : กำนันตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช ประธานศูนย์ป้องกันและบำบัดยาเสพติดในชุมชน CBTx & Harm Reduction
  2. นายสาโรช ธัญญเจริญ : กรรมการหมู่บ้านที่อบรมชุดปฏิบัติการ หมู่ที่ 2 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช
  3. อาจารย์กิติ จารุอารยนันท์ : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาธุรกิจภูมิภาค

 

สามารถรับชมรายการสด และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างรายการ ได้ทาง Facebook มูลนิธิเอสพีเน็ต