ผลการตัดสินกุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565 ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565  ที่  ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีประกาศผลการตัดสิน กุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565

นางสุนันทา ศรอนุสิน  ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาดสภากาชาดไทย  กล่าวถึงการจัดกิจกรรมคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดากาชาด เป็นการสรรหาเยาวชนคนที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมตามคุณสมบัติ 3 ด้าน ได้แก่

1.Smart คือเยาวชนที่มีไหวพริบปฏิภาณ ทันโลกทันสมัย กล้าแสดงออกทางความคิดและการกระทำอย่างสร้างสรรค์

2. Strong คือ เยาวชนที่มีจิตอาสาอย่างแรงกล้า มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจในองค์กรและพันธกิจของกาชาด บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร

3. Samart (สามารถ) มีศักยภาพดำเนินชีวิตได้อย่างพอเพียง เพื่อประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ซึ่งการคัดสรรกุลบุตรและกุลธิดาในปีนี้ มีผู้สมัครจำนวนทั้งสิ้น 242 คน และผ่านเข้ารอบ ค่ายคัดสรร จำนวน 96 คน ซึ่งผลการตัดสินโครงการสรรหากุลบุตรและกุลธิดากาชาด ประจำปี 2565 ปรากฎดังนี้

รางวัลกุลบุตรกาชาดประจำปี 2565 นายณรงค์ชัย แสงอัคคี หมายเลข 49  รางวัลรองกุลบุตรกาชาดประจำปี 2565 นายณพลเชษฐ์ เจริญรัตน์ หมายเลข 65 รางวัลกุลธิดากาชาดประจำปี 2565 นางสาวพัทธ์ธีรา หิรัญสิรภัทร หมายเลข 94 รางวัลรองกุลธิดากาชาดประจำปี 2565 นางสาวธนธร ศิรพัฒน์ หมายเลข 90

รางวัล SMART ประจำปี 2565 นายเมธัส ศิริเทียน หมายเลข 63  รางวัล STRONG ประจำปี 2565 นายธีรพงษ์ แก้วจำปา หมายเลข 39  รางวัล SAMART ประจำปี 2565 นายสิรวิชญ์ ขุนสุระ หมายเลข 7 และรางวัล SPIRIT ประจำปี 2565 นายธนกร ร้อยแก้วหมายเลข 5

#สภากาชาดไทย #กุลบุตรกุลธิดากาชาด2565 #ฉะเชิงเทรา